Infographic: Chi tiết 8 đề xuất cải cách BHXH trình Trung Ương Đảng

Tại Hội nghị Trung ương 7 khoá XII, Trung ương sẽ bàn nhiều vấn đề quan trọng, trong đó vấn đề cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội - vấn đề thiết thân với đông đảo nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động.

 
 

Infographic

Lên top