Infographic: Cải cách chính sách tiền lương có những điểm mới nổi bật nào?

Đề án cải cách chính sách tiền lương dự kiến đề ra nhiều điểm mới trong chế độ lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 
 

Infographic

Lên top