Infographic: Bộ Tài chính đã điều chỉnh những sắc thuế nào trong thời gian gần đây?

Với tinh thần sửa đổi 5 Luật Thuế: Giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, trong vòng hơn một năm trở lại đây, Bộ Tài chính liên tục đề xuất điều chỉnh sắc thuế.

      

Infographic