Hai phương án xây dựng 7 vùng kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030

Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã có tờ trình về phương án phân vùng kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2030, trong đó đề xuất 2 phương án phân vùng để lựa chọn.

Infographic

Lên top