Giải pháp cần thực hiện với 4 nhóm nguy cơ phòng, chống dịch COVID-19

Theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31.5.2021, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đưa ra các quy định mới về đánh giá mức độ nguy cơ trong phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, tương ứng với 4 mức độ nguy cơ sẽ có những giải pháp cụ thể để phòng, chống dịch COVID-19

Infographic

Lên top