Chi tiết bộ 15 tiêu chí đánh giá an toàn trường học trong chống COVID-19

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống COVID-19, trường nào đạt dưới 7 tiêu chí không được phép hoạt động.

 

Infographic

Lên top