Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội có những gì?

Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 sẽ gồm ba hợp phần: Tư duy định lượng, tư duy định tính và khoa học.Infographic

Lên top