3 hình thức kỷ luật học sinh cấp 2, cấp 3 được đề xuất

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư Quy định kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, thay thế Thông tư số 08, được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1988. Trong đó đáng chú ý là 3 hình thức kỷ luật học sinh cấp 2, 3 mới đc đề xuất.

Infographic

Lên top