Đánh cá trong vùng tranh chấp ở Biển Đông

Mỹ bắt đầu có các cuộc tuần tra trong những vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) không thuộc Hoa Kỳ.
Mỹ bắt đầu có các cuộc tuần tra trong những vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) không thuộc Hoa Kỳ.