Các ứng viên Tổng thống Mỹ trước đây tranh luận như thế nào?