LD1897: Lời khẩn cầu của mẹ có con bị úng thủy não

Người mẹ trẻ cầu cứu các mạnh thường quân giúp đỡ để con mình được sống.
Người mẹ trẻ cầu cứu các mạnh thường quân giúp đỡ để con mình được sống.
Người mẹ trẻ cầu cứu các mạnh thường quân giúp đỡ để con mình được sống.