LD1806: "Không ai khốn khổ như Xuyên!"

Xuyên (đứng, thứ hai từ trái qua) hốc hác, tiều tụy sau biến cố của gia đình
Xuyên (đứng, thứ hai từ trái qua) hốc hác, tiều tụy sau biến cố của gia đình
Xuyên (đứng, thứ hai từ trái qua) hốc hác, tiều tụy sau biến cố của gia đình