LD17123: Mất vài con trâu nữa mới đủ tiền chữa cho vợ

Anh Chướng đang chăm sóc vợ tại BV
Anh Chướng đang chăm sóc vợ tại BV