LD1708: Nguy cơ phải dừng việc học vì nhà quá nghèo của cậu bé mồ côi