Xử lý các công trình sai phạm trên đường dẫn cầu Vàm Cống

Đường dẫn cầu Vàm Cống bị nhiều công trình lấn chiếm
Đường dẫn cầu Vàm Cống bị nhiều công trình lấn chiếm
Đường dẫn cầu Vàm Cống bị nhiều công trình lấn chiếm
Lên top