Trễ bay 6 giờ, phải phục vụ "nơi ăn chốn ngủ" cho hành khách

Trễ bay 6h phải hỗ trợ bữa ăn cho hành khách.
Trễ bay 6h phải hỗ trợ bữa ăn cho hành khách.
Trễ bay 6h phải hỗ trợ bữa ăn cho hành khách.
Lên top