Nhóm đếm xe BOT Ninh Lộc bất ngờ dừng việc kiểm đếm số lượng xe

Nhóm đếm xe tại BOT Ninh Lộc bất ngờ ngừng kiểm đếm.
Nhóm đếm xe tại BOT Ninh Lộc bất ngờ ngừng kiểm đếm.
Nhóm đếm xe tại BOT Ninh Lộc bất ngờ ngừng kiểm đếm.
Lên top