Năm 2018 các trạm thu phí BOT thu hơn 12.000 tỉ đồng

Tổng doanh thu của 57 BOT trong 2018, chưa tính các BOT cao tốc là hơn 12.000 tỉ đồng.
Tổng doanh thu của 57 BOT trong 2018, chưa tính các BOT cao tốc là hơn 12.000 tỉ đồng.
Tổng doanh thu của 57 BOT trong 2018, chưa tính các BOT cao tốc là hơn 12.000 tỉ đồng.
Lên top