Hướng dẫn đăng ký tem QR Luồng xanh vận chuyển hàng hóa thiết yếu

Truy cập vào website: luongxanh.drvn.gov.vn để đăng ký Luồng xanh.
Truy cập vào website: luongxanh.drvn.gov.vn để đăng ký Luồng xanh.
Truy cập vào website: luongxanh.drvn.gov.vn để đăng ký Luồng xanh.
Lên top