Hai tỉnh miền núi đồng kiến nghị xây dựng cao tốc

Hai tỉnh Cao Bằng- Bắc Kạn đồng kiến nghị xây dựng cao tốc.
Hai tỉnh Cao Bằng- Bắc Kạn đồng kiến nghị xây dựng cao tốc.
Hai tỉnh Cao Bằng- Bắc Kạn đồng kiến nghị xây dựng cao tốc.
Lên top