Em trai thẫn thờ, tuyệt vọng khi chứng kiến anh bị xe container cán tử vong