Đô thị hoá nhanh, tuyến tránh Vinh quá tải và nhiều tai nạn