Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đề xuất bỏ phù hiệu xe kinh doanh vận tải như một kiểu "lách luật"

Phù hiệu xe kinh doanh vận tải.
Phù hiệu xe kinh doanh vận tải.