Đề xuất bỏ phù hiệu xe kinh doanh vận tải như một kiểu "lách luật"

Phù hiệu xe kinh doanh vận tải.
Phù hiệu xe kinh doanh vận tải.