Dân vác đá đặt giữa đường chặn xe trốn trạm thu phí BOT

Xe kẹt cứng cả bên trong đường liên xã_Ảnh: H.A.C
Xe kẹt cứng cả bên trong đường liên xã_Ảnh: H.A.C