Cấm tập trung đông người ở BOT Cai Lậy

Biển cấm tập trung đông người được dựng ở khu vực BOT Cai Lậy.
Biển cấm tập trung đông người được dựng ở khu vực BOT Cai Lậy.
Biển cấm tập trung đông người được dựng ở khu vực BOT Cai Lậy.
Lên top