Yêu cầu lãnh đạo trường ăn cùng học sinh để đảm bảo an toàn thực phẩm

Ban giám hiệu các trường học ở Trung Quốc được yêu cầu ăn cùng học sinh tại các căng tin trường. Ảnh: IC
Ban giám hiệu các trường học ở Trung Quốc được yêu cầu ăn cùng học sinh tại các căng tin trường. Ảnh: IC
Ban giám hiệu các trường học ở Trung Quốc được yêu cầu ăn cùng học sinh tại các căng tin trường. Ảnh: IC
Lên top