Tuyên Quang thiếu hơn 4.000 giáo viên các cấp bậc

Tình trạng thiếu giáo viên xảy ra ở các cấp học tại Tuyên Quang và chưa đáp ứng đủ theo định mức của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Tình trạng thiếu giáo viên xảy ra ở các cấp học tại Tuyên Quang và chưa đáp ứng đủ theo định mức của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Tình trạng thiếu giáo viên xảy ra ở các cấp học tại Tuyên Quang và chưa đáp ứng đủ theo định mức của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Lên top