TS Lương Hoài Nam: Tôi không tán đồng việc đưa và nhận phong bì ngày 20.11