Trường "nhập nhèm" tiền bảo hiểm, phụ huynh thêm "gánh nặng"

Bảo hiểm y tế rất cần thiết và là bảo hiểm bắt buộc với học sinh, sinh viên.
Bảo hiểm y tế rất cần thiết và là bảo hiểm bắt buộc với học sinh, sinh viên.