Trường Lương Thế Vinh duy trì phương pháp giáo dục nghiêm khắc: Nên hay không?