Trước cách mạng công nghiệp 4.0, không thể chậm chễ trong chiến lược nhân tài

Giáo dục Việt Nam cần có những chiến lược dài hơi và những bước chuyển mình trong xây dựng chiến lược, đào tạo nhân tài và giáo dục phổ thông tổng thể (Ảnh: Huyên Nguyễn)
Giáo dục Việt Nam cần có những chiến lược dài hơi và những bước chuyển mình trong xây dựng chiến lược, đào tạo nhân tài và giáo dục phổ thông tổng thể (Ảnh: Huyên Nguyễn)
Giáo dục Việt Nam cần có những chiến lược dài hơi và những bước chuyển mình trong xây dựng chiến lược, đào tạo nhân tài và giáo dục phổ thông tổng thể (Ảnh: Huyên Nguyễn)
Lên top