Tin vui cho phụ huynh Hà Nội: Các trường không được phép thu tự nguyện