Tin tức giáo dục 24h: Chấm dứt ngay việc lấy lời khai vụ 231 cái tát