Tiến sĩ Đoàn Hương: Nếu cải tiến chữ tiếng Việt, chắc người dân phải đi học lại lớp 1

TS khoa học Đoàn Hương.
TS khoa học Đoàn Hương.