Thu hồi văn bản định hướng mua bảo hiểm học sinh sau phản ánh của Báo Lao Động