Thiếu sách giáo khoa vì tránh tồn kho, sắp thay sách mới