Thiếu nhi Sơn Tây vẽ tranh cổ động phòng chống, dịch COVID-19

Thiếu nhi vẽ tranh cổ động phòng, chống dịch COVID-19.
Thiếu nhi vẽ tranh cổ động phòng, chống dịch COVID-19.
Thiếu nhi vẽ tranh cổ động phòng, chống dịch COVID-19.
Lên top