Thi vào lớp 10: Chỉ đạo của Bí thư Hà Nội trước giờ "G"

Bí thư Hà Nội chỉ đạo tổ chức kỳ thi vào lớp 10 thành công trọn vẹn.
Bí thư Hà Nội chỉ đạo tổ chức kỳ thi vào lớp 10 thành công trọn vẹn.
Bí thư Hà Nội chỉ đạo tổ chức kỳ thi vào lớp 10 thành công trọn vẹn.
Lên top