Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thi toán quốc tế, đoàn Việt Nam giành 20 HCV