Thêm nhiều nhà xuất bản cạnh tranh với Nhà xuất bản Giáo dục để làm sách giáo khoa

Sẽ có nhiều nhà xuất bản cùng làm sách giáo khoa. Ảnh: HN
Sẽ có nhiều nhà xuất bản cùng làm sách giáo khoa. Ảnh: HN
Sẽ có nhiều nhà xuất bản cùng làm sách giáo khoa. Ảnh: HN
Lên top