Thêm 3 đối tượng phải công khai chất lượng giáo dục, đào tạo

Thêm 03 đối tượng phải thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính. Ảnh: Hải Nguyễn
Thêm 03 đối tượng phải thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính. Ảnh: Hải Nguyễn
Thêm 03 đối tượng phải thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính. Ảnh: Hải Nguyễn