Thêm 2 địa phương công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018

Thêm hai địa phương công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018.
Thêm hai địa phương công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018.