Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả triển khai VNEN