Thành lập đường dây nóng tiếp nhận phản ứng tiêu cực trong giáo dục