Tặng học bổng cho học sinh nghèo bằng quỹ phân loại rác thải nhựa

Tặng học bổng cho học sinh nghèo bằng quỹ phân loại rác thải nhựa. Ảnh: TT
Tặng học bổng cho học sinh nghèo bằng quỹ phân loại rác thải nhựa. Ảnh: TT
Tặng học bổng cho học sinh nghèo bằng quỹ phân loại rác thải nhựa. Ảnh: TT
Lên top