Sử dụng tin nhắn có thu phí: Bộ chỉ đạo hạn chế, các trường càng “nở rộ”