Sở Nội vụ Quảng Ninh đang hiểu sai thông tư về chứng chỉ ngoại ngữ

Những chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A-B-C được cấp trước ngày 15..2020 vẫn còn giá trị.
Những chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A-B-C được cấp trước ngày 15..2020 vẫn còn giá trị.
Những chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A-B-C được cấp trước ngày 15..2020 vẫn còn giá trị.
Lên top