Sẽ thành lập Quỹ Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, giảng viên