Sau ca nhiễm mới COVID-19, trường đại học ở Hà Nội cho sinh viên nghỉ học

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch COVID-19.
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch COVID-19.
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch COVID-19.
Lên top