Rào cản trong giáo dục trực tuyến: Ai “dựng”, ai tháo?